Velkommen til Varde Revisjon AS

Mange års erfaring fra mange bransjer og forskjellige selskapsformer.

Daglig leder og eier er registrert revisor fra Handelshøyskolen BI med gjennomført Bachelor i revisjon eksamen NHH Bergen. Eier har mangeårig og variert praksis fra revisjonsarbeid fra stort revisjonsselskap (13 år) og fra mindre norsk revisjonsselskap (2 år) før oppstart av Varde Revisjon AS. Daglig leder har revidert så vel store som små norske og internasjonale selskap innen bank og finans, handel, industri, produksjon og tjenesteytende virksomheter.

Godt samarbeid og kvalitet innen fastsatte frister,
til konkurransedyktig pris.

Våre tjenester

Vi kan idag tilby følgende tjenester:

Lovpålagt revisjon

Aksjeselskaper er iht aksjeloven pliktig å velge revisor. Fra og med 2011 blir revisjon frivillig for de minste aksjeselskapene. Plikt til å ha revisor vil nå gjelde kun for selskaper med:

 • Mer enn 6 millioner kroner i salgsinntekt/omsetning
 • Mer enn 10 årsverk fra ansatte
 • Mer enn 23 millioner kroner i balansen, det vil si summen av egenkapital + gjeld

For selskaper som er revisjonspliktige vil vi tilby revisjon iht lov og god revisjonsskikk. Etter fullført revisjon, leveres revisjonsberetning til generalforsamlingen (selskapets eiere). Daglig leder er medlem av Revisorforeningen og følger løpende faglige oppdateringsprogram at tjenesten leveres i samsvar med gjeldende lov og standarder.

Frivillig revisjon

I henhold til endringen i aksjeloven (§ 7-6) vil revisor være frivillig for de minste aksjeselskapene. Om det er fornuftig å velge bort revisjon må vurderes spesielt for det enkelte selskap. Hvis revisjon og revisjonsberetningen er viktig av hensyn til eksterne eiere, investorer og bankforbindelse, anbefaler vi at dette vurderes før bortvalg av revisjon besluttes.

Annen bistand

 • Etablering av aksjeselskap
 • Avvikling og sletting av aksjeselskap
 • Omdannelse fra personlig foretak til aksjeselskap
 • Utarbeidelse av aksjonærregisteroppgave
 • Etablering av rutiner og kvalitetssikring av intern kontroll
 • Skatte- og avgifts rådgivning
 • Styrearbeid, herunder bistand med utarbeidelse protokoller mv.

Bekreftelse

 • I tillegg til revisjon utfører vi andre typer bekreftelser av økonomisk informasjon.
 • Skattefunn
 • Skatteytere som krever fradrag for kostnader til et forsknings- og utviklingsprosjekt (skattefunn), må få en bekreftelse fra revisor på at kostnadene kan inngå i fradragsgrunnlaget.
 • Bekreftelse av prosjektregnskap i forbindelse med utbetaling av tilskudd
 • Mange tilskuddsgivere krever et revidert prosjektregnskap i forbindelse med utbetaling av tilskudd. Dette kan gjelde tilskudd fra Innovasjon Norge, fylkeskommune, kommune, departement og direktorat

Øvrige tjenester

For selskaper som ønsker å velge bort revisjon kan vi tilby følgende nye tjenester:

 • Forenklet revisorkontroll av regnskap
 • Revisjon av deler av regnskap
 • Revisorutarbeidelse av årsregnskapet (inkl revisorerklæring
 • Revisorutarbeidelse av ligningsoppgaver

Hvorfor velge oss?

Kun en person å forholde deg til. Som kunde hos oss vil du få en oppdragsansvarlig registrert revisor som kjenner nettopp ditt selskap og din bransje godt og vil være ledelsens nærmeste samtalepartner. Vår organisasjon er flat, fleksibel og endrer seg raskt til nye situasjoner -en arbeidsform som innbyr til et personlig, konstruktivt og åpent samarbeid.

Kostnadseffektiv revisjon. Det er vår målsetning å gi våre kunder et kostnadseffektivt og kvalitetsmessig korrekt beslutningsunderlag, og dermed skape merverdier og vekst. Vi er mobile og reviderer helst hos deg som kunde eller hos din regnskapsfører.

Høy faglig kompetanse. Våre medarbeidere er innovative, tilgjengelige og har bred erfaring innenfor revisjon og regnskap samt fra det private næringsliv som konsulent og som leder.

Verdigrunnlag. Tillitt, trygghet og troverdighet er en forutsetning for alle våre handlinger. Vi tror på nærhet i alt hva vi gjør – nærhet til deg som kunde, til våre medarbeidere og våre samarbeidspartnere. Vi holder det vi lover – hver dag !

Ta kontakt med daglig leder i dag!

Kontaktskjema

Vennligst fyll ut skjemaet og vi vil ta kontakt i løpet av kort tid: